home dipinti ciondoli scoperte il talismano even-gallery chi sono
 

Marzo 2014  n 158

 

SUSPIRU SINZERU
(a cura di Sebastiano Scanu)

 

Cand'ra aggjanu, babbu, Andria di Scanu, fiddlu di lu puetta Jaseppa, s'incuntrsi una 'olta a fiacc lignamu in Lu Banconi, unu stazzu illa custaglia di Cincudenti, e istaggja in casa d'un cumpari di fidi, cumpari Curra (Corrias): l'aa battisgiatu una stdda, Gjusippina.

In chissu tempu, Gjusippina era mannitta, e una d passsi illu traggjettu di lu riu undi v'aa un paggju di femini laendi e si filmsi a ciavan. A un celtu puntu, la stdda disi: "B, ab mi n'andu ch' taldu". Un'aggjandda ch'ra laendi, una celta Pasca, chi dugna tantu puna calchi muttu, disi a la stdda:

Abali taldu e mi n'andu

chi l'ra in irritiru.

Da lu m pettu un suspiru

a nonnu tiu li mandu.

 

La stdda si fsi ripitt lu muttu e lu 'mparesi, e turrat'a casa lu disi a lu nonnu (a babbu, il padrino). Lu nonnu si la pussi innant'a li 'jinoccji e cantendi cantendi, impruissi chista canzona in sesta turrata:

 

1. D'esse suspiru sinzru

nonnu mu no l' cretta:

dittu chi no n'accetta

e pi no ni li mand.

No n'accetta palch sa

chi tu no si fendi avvru.

D'esse suspiru sinzru

nonnu mu no l' cretta.

2. Di no mandannilli pi

a d ti manda pal me.

No n'accetta chi s b

ch'avvru no fai tu.

D'esse tuttu mannitt

lu timri dittu ch'.

dittu chi no n'accetta

e pi no ni li mand.

3. dittu ch' lu timri

chi pal tradillu ti mi,

chi chissi suspiri

no s suspiri di cri.

A volti, in mez'a li firi

trampsi spini vi st.

dittu chi no n'accetta

e pi no ni li mand.

4. vi st spini trampsi

li pi pugnenti e accutti,

in mez'a lil firi tutti

e pi di tutti li rsi.

Li t spini 'ilinsi

cantu moltu n'ar(ni).

dittu chi no n'accetta

e pi no ni li mand.

5. Li t ispini pugnenti

s fricci pal ch'a l'addiri,

cuss li t suspiri

vi p a tradimenti.

E tandu siguramenti

ch' pi meddu a no fid.

dittu chi no n'accetta

e pi no ni li mand.

6. pi meddu a no fidassi,

t'avvelti e sap ti faci;

proccura a lassallu in paci

si vi in paci a lassatti.

Lu chi no vi di fatti

mai a nisciunu no f.

dittu chi no n'accetta

e pi no ni li mand.

7. Lu chi di fatti no vi

no fallu mai a nisciunu:

pensa b chi p calcunu

distulb li festi ti.

Palch muttu ti mi

cuss falza a suspir?

dittu chi no n'accetta

e pi no ni li mand.

8. Cuss falza suspiriggji

cun fingita passioni.

Nonnu t'avvelti e t'imponi

chi meddu cunsidariggji.

Si ispini siminiggji

ispini pi incuntr.

dittu chi no n'accetta

e pi no ni li mand.

9. Lu chi siminiggja spini

sempri suggjettu a li gai,

chi ca' li spagli, lu sai

chi si li p accudni.

Sabbe' chi tutti l'ingrini

uguali no pni st.

dittu chi no n'accetta

e pi no ni li mand.

(Andria di Scanu di Jaseppa)

 

Gjusippina fsi lestra a impar la canzona e candu 'idisi a Pasca vi la disi. Pasca si la piddsi un pocu a lu malu e disi: "V'ra bisognu di fann'un filighestu...".

La storia cuntinusi cuss: Gjusippina Curra, divintata manna si spussi cun ziu Tummu Pirrigheddu. Li dui abbitesini in Tempiu e igninnarsini a Lillinu, e Lillinu e Angela igninnaresini a Maria Antonietta e alti stddi. E a me piaci fin lu contu in biddesa cun Maria Antonietta.

(Sebastiano Scanu)

 

 indietro

 

 
 

.